REGULAMIN

1. Zasady ogólne

§ 1

Angliapolska.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym zamawianie przesyłki kurierskiej online.

§ 2

Właścicielami/właścicielem serwisu są/jest:

AngliaPolska Transport t/as AngliaPolska.pl


§ 3

Zleceniodawcą, Nadawcą, Odbiorcą  jest klient, osoba fizyczna lub prawna, który za pośrednictwem strony www.angliapolska.pl zamawia lub odbiera usługę kurierską u jednego z Partnerów serwisu (DPD, DHL, UPS, GLS, ParcelForce ) i go opłaci.

§ 4

Angliapolska.pl jest pośrednikiem wykonania usługi pomiędzy firmami kurierskimi zwanymi Partnerami a Zleceniodawcami oraz jest serwisem odpowiedzialnym  za przekazanie zlecenia Partnerowi. AngliaPolska.pl zastrzega sobie prawo zmiany partnera jezeli wybrany przez zleceniodawce nie bedzie dostepny, o czym zleceniodawca zostanie poinformowany emailowo.

§ 5

Za należyte wykonanie usługi transportowej  pełną odpowiedzialność ponosi Partner tj. firma kurierska współpracująca z Angliapolska.pl

§ 6

Partnerami współpracującymi z serwisem Angliapolska.pl są: DPD, DHL, UPS, GLS, ParcelForce, Royal Mail, PocztaPolska.

§ 7

AngliaPolska.pl nie świadczy usług transportowych i nie jest firmą kurierską. AngliaPolska.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkodliwe działania lub nienależyte wykonanie usług lub niedopełnienie obowiązków przez Partnera oraz Nadawcy, jak również za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody. AngliaPolska.pl może również wskazać klientom, którzy nie dokonają zlecenia poprzez stronę www.angliapolska.pl Partnera, który będzie w stanie wykonać zlecenie kurierskie na zasadach , warunkach i płatnościach uzgodnionych przez Klienta bezpośrednio z Partnerem bez udziału serwisu AngliaPolska.pl. W tym przypadku serwis AngliaPolska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za dojście zlecenia do skutku, za szkodliwie działania lub nienależyte wykonanie usług niedopełnienie obowiązków przez jakąkolwiek stronę umowy, jak również za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody. Kurierzy nie gwarantują odbioru w podanym dniu, jednak w ponad 95% przypadków paczki sa odbierane w wybranym terminie


 § 8

Za sprawną oraz satysfakcjonującą dla klienta obsługę oraz pomoc w wszelkich sytuacjach spornych odpowiedzialny jest zespół konsultantów tzw. Dział Obsługi Klienta. Dział Obsługi Klienta został stworzony w celu usprawnienia komunikacji z klientem oraz stanowi podstawowe źródło wiedzy na temat realizowanych przez serwis usług.

§ 9

Serwis AngliaPolska.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia potwierdza email zwrotny. Odebranie przesyłki może nastąpić najwcześniej dnia następnego w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod warunkiem że zlecenie zostanie złożone i opłacone najpóźniej  do 13:00 czasu polskiego w przeddzień roboczy planowanej daty wysyłki. Kurier zastrzega sobie przedział czasowy na odebranie i doręczenie przesyłki od 8:00-18:00.

§ 10

Z serwisu Angliapolska.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 11

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Angliapolska.pl oraz regulaminów wybranego Partnera.

https://www.dpd.com.pl/Moje-DPD/Dokumenty
https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/index.html?WT.svl=SubNav
https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin 
https://mydhl.express.dhl/pl/pl/home.html#/createNewShipmentTab
https://www.parcelforce.com/conditions-of-carriage
https://www.ups.com/media/en/gb/terms_carriage_eur.pdf

 

Towary zabronione:

https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/56b09e066b12d342a3a75cc506fcb0c4.pdf
https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/eb04fcfdf28e5c71e5376fb5c4ab13e4.pdf
https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/transport/obsluga-klienta/materialy-niebezpieczne-i-przedmioty-zabronione.html
https://www.dpdlocal-online.co.uk/prohibited-items
https://www.ups.com/gb/en/support/shipping-support/shipping-special-care-regulated-items/prohibited-items.page
https://www.dhl.com/pl-pl/home/transport/centrum-pomocy/towary-niebezpieczne-i-zakazane.html

§ 12

Instrukcja składania zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.2. Przesyłka

 § 1

Przesyłka może składać się z jednej lub więcej paczek nadanych w ramach jednego zamówienia przez jednego Zleceniodawcę do jednego Odbiorcy.

§ 2

Wycena za usługę wysyłki jednej paczki podawana jest na stronie serwisu Angliapolska.pl podczas składania zamówienia lub dokonywana jest indywidualnie podczas składania zlecenia przez Zleceniodawcę.

§ 3

DHL - Maksymalna waga jednej paczki nadawanej w naszym serwise na trasie UK-PL-UK to 30 kg wraz z opakowaniem. Długość najdłuższej krawędzi paczki nie może przekroczyć 75 cm. Ważne, aby suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie przekroczyły 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki według wzoru 2xL + 2xW + H = max. 300 cm (gdzie: L - długość; W - szerokość; H - wysokość, najdłuższa krawędź). Np. 60cm x 50 x 50cm

UPS - Maksymalna waga jednej paczki nadawanej w naszym serwise na trasie UK-PL-UK to 30 kg wraz z opakowaniem. Długość najdłuższej krawędzi paczki nie może przekroczyć 70 cm. Ważne, aby suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie przekroczyły 250 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki według wzoru 2xL + 2xW + H = max. 250 cm (gdzie: L - długość; W - szerokość; H - wysokość, najdłuższa krawędź). Np. 50cm x 50cm x 50cm

§ 4

Maksymalna waga jednej paczki nadawanej za naszym pośrednictwem to 30 kg.

§ 5

Przesyłkę należy zapakować w solidne i bezpieczne opakowanie o regularnych kształtach, tzn. dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić jej uszkodzenie. Wytrzymałość i twardość opakowania zewnętrznego powinna ebyć dostosowana do wagi i charakteru przewożonego towaru. Z opakowania zewn. należy usunąć wszystkie stare oznaczenia, napisy, naklejki, a w szczególności stare listy przewozowe. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić dane adresowe nadawcy oraz odbiorcy przesyłki. Należy zapobiec przemieszczaniu się przedmiotów wewnątrz paczki. Dno i górna cześć opakowania powinny być dodatkowo usztywnione i wzmocnione. Opakowanie powinno być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy i wymiarów. W zależności od wybranej usługi kurier przywiezie ze sobą list przewozowy lub musisz go wydrukować przed przyjazdem kuriera. Upewnij się, że list przewozowy zawiera poprawne dane, a jeśli wysyłasz więcej niż jedną przesyłkę, to upewnij się, że każda z przesyłek otrzymała poprawną etykietę. Usługa z/do UK wymaga wydrukowania etykiety.

§ 6

W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki Partner ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

§ 7

Przesyłki w naszym transporcie  są sortowane mechanicznie. Przesyłka musi być solidnie zabezpieczona przed skutkami przewrócenia się. Zawartość typu szkło musi być odpowiednio zabezpieczone wewnątrz przesyłki przegrodami, wypełnieniami oraz materiałami amortyzującymi. Zawartość tego typu wewnątrz przesyłki nie może się stykać.

 § 8

Przesyłka nie może zawierać:

•rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję

•narkotyków, leków i środków psychotropowych

•żywe rośliny i zwierzęta

•zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce

•antyków, dzieł sztuki, kamieni szlachetnych, waluty, zbywalnych papierów wartościowych, jakichkolwiek innych walorów zbywalnych

•wyrobów alkoholowych i tytoniowych

•żywności o krotkim terminie waznosci

Towary zabronione:

https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/56b09e066b12d342a3a75cc506fcb0c4.pdf
https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/eb04fcfdf28e5c71e5376fb5c4ab13e4.pdf
https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/transport/obsluga-klienta/materialy-niebezpieczne-i-przedmioty-zabronione.html
https://www.dpdlocal-online.co.uk/prohibited-items
https://www.ups.com/gb/en/support/shipping-support/shipping-special-care-regulated-items/prohibited-items.page
https://www.dhl.com/pl-pl/home/transport/centrum-pomocy/towary-niebezpieczne-i-zakazane.html

 

Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami Partnera, Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność karno-prawną oraz finansową. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień powyższych, zapłaci on karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej serwisowi AngliaPolska.pl z tytułu przewozu przesyłki. Zapłata kary nie pozbawia serwis AngliaPolska.pl prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

3. Zobowiązania Zleceniodawcy

§ 1

Zleceniodawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek. Informacje o sposobach pakowania można znaleźć na stronach internetowych Partnerów serwisu Angliapolska.pl.
 

§ 2

Zleceniodawca jest odpowiedzialny za właściwe zaadresowanie przesyłki.

§ 3

Zleceniodawca jest odpowiedzialny za podanie rzeczywistej wagi oraz wymiarów przesyłki. Jeśli Twoja przesyłka okaże się większa lub cięższa niż maksymalna waga dopuszczana przewoznik oraz AngliaPolska.pl zastrzegają sobie prawo do obciążenia Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy kosztem £50.00 lub 260 PLN od każdej paczki. Opłata ta może zostać pobrana w trakcie transportu nieprawidłowej przesyłki lub w późniejszym terminie, płatność ta nie ulega przedawnieniu. AngliaPolska.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania aktualnej przesyłki jeśli Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca ma nieuregulowaną zaległość nadgabarytową lub ponadwagową. W przypadku braku uzyskania opłaty, serwis AngliaPolska.pl zastrzega sobie prawo do przekierowania paczki do swojej siedziby na terenie UK lub PL oraz przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej, doliczając opłatę administracyjną w wysokości £10.00. Firma windykacyjna może wystąpić na drogę sądową w przypadku braku otrzymania zapłaty. Po procedurze przekierowania paczki do siedziby AngliaPolska.pl ponowne nadanie na terenie danego kraju następuje po uregulowaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

§ 4

Zleceniodawca ma obowiązek podania prawdziwych danych. Dokonując zlecenia w serwisie internetowym AngliaPolska.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia usługi, a w szczególności na przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi. W przypadku błędnych lub niepełnych danych Partner i AngliaPolska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

§ 5


Zleceniodawca jest zobowiązany do opłacenia przesyłki według cennika, usługa jest realizowana po otrzymaniu płatności  przez Zleceniobiorcę.
 

4. Zobowiązania Zleceniobiorcy

§ 1

Serwis Angliapolska.pl  dołoży wszelkich starań dla zapewnienia poprawności działania serwisu, oraz możliwości ciągłego składania zamówień na przesyłki kurierskie. 
 

§ 2

Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za poprawne przekazanie danych zamówienia do odpowiedniego Partnera.
 

§ 3


Serwis Angliapolska.pl  nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za nienależyte wykonanie usług lub niedopełnienie obowiązków przez Partnerów, Nadawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.  

§ 4

Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi (zgubienie lub zniszczenie przesyłki) odpowiedzialny jest Partner serwisu Angliapolska.pl. Na życzenie Klienta może serwis Angliapolska.pl  udziela merytorycznego wsparcia Klientowi w procesach odszkodowawczych i reklamacyjnych.

 

5. Reklamacje i ubezpieczenia przesyłek

§ 1

Reklamacje GLS i UPS przyjmuje serwis AngliaPolska.pl, które następnie przekazywane są do partnera. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Reklamacja DPD i DHL skladane sa bezposrednio u przewoznika. Reklamacje dotyczyć mogą zagubienia, uszkodzenia lub ubytku przesyłki kurierskiej

DPD Polskahttps://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/zloz-reklamacje

DHLhttps://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html

§ 2

Rzeczywista i całkowita wartość przesyłki nie może przekroczyć £36 w przypadku usługi z/do Wielkiej Brytanii.

§ 3

W przypadku niedoręczenia przesyłki, uważa się ją za utraconą, jeśli nie dotarła do miejsca odbioru w ciągu 30 dni od upływu terminu wykonania usługi. W takim wypadku Użytkownik powinien przesłać do AngliaPolska.pl oryginał listu przewozowego lub etykiety oraz Protokół reklamacyjny w czasie 7 dni po upływie wspomnianego wyżej terminu, co wynika z wymogów Partnera.

§ 4

W przypadku ubytku, uszkodzenia lub kradzieży Przesyłki, należy spisać Protokół szkody (w dwóch egzemplarzach: jeden dla kuriera, jeden dla odbiorcy) wraz z wyliczeniem poniesionych strat w obecności przedstawiciela Partnera w dniu doręczenia. Protokół ten wraz z: oryginałem listu przewozowego lub etykietą, udokumentowanym uprawnieniem do dochodzenia roszczenia oraz kwoty roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci oryginału dokumentu potwierdzającego wartość reklamowanej przesyłki (faktura), oryginałem protokołu z oględzin uszkodzonego towaru, sporządzonym przez pracowników firmy reklamującej przesyłkę, protokołem reklamacyjnym, oświadczeniem, należy przesłać zgodnie z wymaganiami Partnera w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki pod rygorem utraty praw do ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

§ 5

Zleceniodawca zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji przez Ubezpieczyciela Partnera w terminie określonym jego regulaminem (ok. 30-40 dni) z określeniem sposobu załatwienia reklamacji, w tym z informacjami o ewentualnej kwocie odszkodowania, terminie i sposobie jej przekazania, oraz uzasadnieniem sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.

§ 6

Proces reklamacyjny rozpoczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji przez Użytkownika. Partnerzy zastrzegają sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, jeśli są one niezbędne do rozpatrzenia danej reklamacji, co jednocześnie może spowodować przesunięcie terminu rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.

§ 7

Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi odpowiedzialny jest Partner. AngliaPolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy zagubienie przesyłki, ani jej opóźnienie.
Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Partner zrzeknie się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów.

§ 8

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest sporządzenie w obecności kuriera doręczającego protokołu szkody w przypadku uszkodzenia przesyłki. Podstawą wypłaty odszkodowania jest przedstawienie rachunków potwierdzających wartość uszkodzonych przedmiotów.

§ 9

Przedmioty zabronione wymienione w regulaminie nie podlegają ubezpieczeniu. Ubezpieczenie nie obejmuje również szkła, ceramiki, porcelany, wyrobów z elementami szklanymi, zastaw, naczyń, słoików, perfum, a także żywności. W przypadku gdy z paczki zacznie wyciekać płyn lub będzie wydzielać nieprzyjemny zapach/odór zostanie zutylizowana i reklamacja nie zostanie uwzględniona.

6. Polityka prywatności

§ 1

AngliaPolska.pl jest administratorem danych osobowych użytkowników i adresatów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Data Protection Act 1998 oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe są przetwarzane  zgodnie z przepisami Data Protection Act 1998 oraz zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. Zm).

 § 2

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi pośrednictwa kurierskiego oraz na przesłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług Angliapolska.pl

§ 3

Wśród pobieranych i zapisywanych przez nas w momencie składania zamówienia informacji znajdują się: imię i nazwisko, adresy, numery telefonów oraz adresy e-mail.

§ 4

Dane osobowe zebrane przez serwis Angliapolska.pl  nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela poza partnerami Serwisu lub na wyraźne wezwanie organów sądowych, policyjnych, śledczych.

§ 5

Jako Zleceniodawca masz prawo do wglądu do przechowywanych przez nas danych, ich modyfikacji lub usunięcia.

§ 6

Strona internetowa serwisu Anglaipolska.pl  korzysta z plików "cookies" zapisywanych w przeglądarce w celach: świadczenia usług, statystycznych i reklamowych.

7. Postanowienia końcowe

§ 1

Kurier ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku:

•niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,

•niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

•gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§ 2

Anulowanie zlecenia bez podania przyczyny powinno nastąpić w przeddzień roboczy realizacji zlecenia do godz. 13:00 aby uniknąć opłaty za pusty dojazd kuriera. W przypadku zwrotu środków za transport przesyłki z winy Zlecającego pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 0,99GBP lub/i opłata za pusty dojazd kuriera. Anulowanie zlecenia z winy Partnera jest jednoznaczne ze zwrotem pełnej kwoty.

§ 3

Kurierzy nie mają obowiązku kontaktowania się telefonicznie z Nadawcą / Odbiorcą przed odbiorem lub dostawą Paczki. W przypadku gdy kierowca nie zastanie Nadawcy pod wskazanym adresem w wyznaczony dzień naliczana jest opłata za pusty dojazd kuriera. 

§ 4

Kierowca przy odbiorze i doręczeniu nie ma obowiązku wnosić przesyłki w wyznaczonej posesji po schodach - serwis od drzwi do drzwi traktuje się jako od/do drzwi głównych budynku. W przypadku niedziałającego dzwonka/domofonu nieodebranie przesyłki traktuje się z winy Zlecającego.

§ 5

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Angliapolska.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Angliapolska.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo brytyjskie. Dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe będą brytyjskie sądy powszechne.

Załącznik nr 1

Instrukcja składnia zamówienia

Pkt 1

Składanie zamówienia rozpoczyna się od wybrania kierunku, w którym ma zostać wysłana paczka oraz od podania wymiarów oraz wagi wysyłanej paczki lub paczek. 

  Pkt 2

Za jednym razem możesz wysłać więcej niż jedną paczkę – wystarczy, że klikniesz w opcję "Dodaj przesyłkę" lub "Dodaj identyczną przesyłkę".

 Pkt 3

Po określeniu parametrów paczki / paczek zostaniesz przeniesiony na ekran wyboru przewoźnika oraz usługi. Jeśli paczka nieznacznie przekracza ograniczenia tańszego przewoźnika zostaniesz o tym poinformowany. Pamiętaj, że podane terminy doręczeń są przeciętnymi terminami tranzytu paczek, a nie gwarantowanymi czasami dostarczenia paczki.

  Pkt 4

Na kolejnym etapie uzupełnij adresy nadania i odbioru przesyłki ,  upewnij się, że podane przez ciebie dane adresowe są w pełni poprawne.

W przypadku błędnych lub niepełnych danych Przewoźnik ani Angliapolska.pl  nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

  Pkt 5

Wybierz dzień odbioru paczki. Pamiętaj, że kurier odbiera paczki w przedziale 8:00 - 18:00. Nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretną godzinę. Kurierzy nie mają obowiązku skontaktować się z Nadawcą / Odbiorcą telefonicznie przed odbiorem lub dostawą Paczki. Pamiętaj, że Przewoźnicy nie gwarantują odbioru paczki w wybranym terminie.

Pkt 6

Określ zawartość paczki.

  Pkt 7

Następnie dokonaj wyboru formy płatności:

1.Karty płatnicze, PayPal, 

2. Przelew na konto brytyjskie i polskie (bank transfer)

 

 Pkt 8

Przed wysłaniem przesyłki musisz zapoznać się i zgodzić się z regulaminem Angliapolska.pl

 Pkt 9

Po dokonaniu płatności na adres e-mail nadawcy podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

Pkt 10

Przesyłce zostanie nadany numer pozwalający na śledzenie jej położenia. Zostanie on wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 Pkt 11

Wysyłając paczki do różnych Odbiorców Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za werbalne przekazanie kurierowi informacji pozwalających na przyklejenie poprawnych listów przewozowych do odpowiednich paczek. W przeciwnym wypadku, jeśli przesyłki zostaną błędnie doręczone, Przewoźnik oraz Angliapolska.pl nie biorą odpowiedzialności za ich ponowne nadanie.

Pkt 12

Zwrot kosztów dla Klientów dokonywany jest w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia przez Angliapolska.pl zgłoszenia anulowania zlecenia – w przypadku braku realizacji zamówienia. Zlecenie nalezy anulowac min 1 dzien roboczy wczesniej ( do godz 18 czasu pl.), w innym wypadku zostanie naliczona oplata za pusty podjazd kuriera.
Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy dostępni od 9-17:00

Tel UK: +44 20 3287 4650 Tel PL: +48 12 361 3230 E-mail: bok@angliapolska.pl

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok